Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 2023 - przyjmujemy zgłoszenia

Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza do udziału w kolejnym Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania planowane są na środę, 25 stycznia 2023 roku w Domu Kultury w Janowicach. Rozpoczęcie o godz. 9.00. Konkurs przeznaczony jest dla grup/zespołów wokalnych. Więcej informacji w poniższym Regulaminie.


Regulamin Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Pleśna,
25 stycznia 2023r.

1. Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany jest przez Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240.

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Konkurs odbędzie się dnia 25 stycznia 2023r. (środa) o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Janowicach (sala widowiskowa/dolna).

4. W konkursie mogą uczestniczyć grupy wokalne z gminy Pleśna w następujących kategoriach wiekowych:
• I kategoria – klasy I – III,
• II kategoria – klasy IV – VIII,
Dana szkoła, placówka, parafia itp. może wytypować jeden zespół w danej kategorii.

5. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest poprawne wypełnienie i przesłanie organizatorowi karty zgłoszeń do dnia 16 stycznia 2023 r. Po wyznaczonym terminie organizator nie przyjmuje zgłoszeń nawet w drodze wyjątku.

6. Poszczególni wykonawcy mogą zaprezentować dwa utwory. Czas trwania utworu – max. 4 min.

7. Akompaniament mogą stanowić:
• profesjonalne podkłady muzyczne na nośniki danych,
• akompaniament własny na żywo*,
• akompaniament własny nagrany na nośniki danych.

* wykorzystanie instrumentów muzycznych w formie akompaniamentu będzie premiowane i jest dobrowolne, z tym że nieumiejętność gry na instrumentach może zaważyć o niższej ocenie występów. Akompaniament w wykonaniu nauczyciela/osoby dorosłej nie będzie premiowany.

Organizator informuje, że nie będą przyjmowane podkłady muzyczne zapisane na kasetach magnetofonowych. Organizator zapewnia nagłośnienie i możliwość odtworzenia muzyki z komputera. Organizator nie odpowiada za problemy z odtwarzaniem muzyki z nośników danych opiekunów grup. Istnieje możliwość przesłania podkładów muzycznych wraz z kartą zgłoszenia na adres mailowy organizatora (ckpls7xiesna@gmail7cr9.cbdbgom).

8. Organizator powołuje komisję konkursową, której skład przedstawia się następująco:
- przewodniczącym komisji będzie osoba niepowiązana z żadnym z wykonawców,
- członkami komisji będą poszczególni muzycy, przygotowujący grupy do konkursu,
- członkowie komisji wstrzymują się z oceną występów grup, które przygotowują.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia. Wszyscy uczestnicy konkursu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo, natomiast laureaci dodatkowo nagrodami. Nazwiska zwycięzców i nazwy grup zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pleśna i w piśmie samorządowym „Pogórze”.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Domu Kultury w Janowicach i w jego obrębie,

11. Wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z opiekunami bądź kierownikami wykonawców,

12. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny,

13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Kontakt z organizatorem:
Centrum Kultury w Pleśnej
33 -171 Pleśna 240
ckpls7xiesna@gmail7cr9.cbdbgom
http://centrum-kultury.plesna.p
l
tel. 693 661 126

Regulamin i karta zgłoszenia (do druku)