Druga edycja Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej - zapraszamy!

Centrum Kultury w Pleśnej organizuje, a zarazem zaprasza na II Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada br. w Domu Kultury w Janowicach. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada - ckplesna@dqm0ygma57uc3il.com

Organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzenie konkursu w kategoriach:
dzieci ze szkół podstawowych (I-III),
dzieci ze szkół podstawowych (IV-VI),
dzieci ze szkół podstawowych (VII-VIII)
z terenu gminy Pleśna.

Szczegóły w poniższym regulaminie.

REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

1. Organizator konkursu:
Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240

2. Cele Konkursu:
- umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania własnych zdolności w zakresie śpiewu i gry na instrumentach,
- propagowanie pieśni patriotycznych,
- upamiętnienie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- aktywizacja mieszkańców gminy Pleśna, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

3. Termin i miejsce konkursu:
Sala widowiskowa Domu Kultury w Janowicach (33-115 Janowice 128A),
18 listopada 2022r. godz. 10.00 (piątek).

4. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkolnych (szkoła podstawowa) wyłącznie z terenu gminy Pleśna i/lub uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy.

5. Warunki uczestnictwa i kategorie:
- konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zespołów w kategoriach:
1. dzieci z klas I – III szkół podstawowych (zespół może liczyć maksymalnie do 15 osób),
2. dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych (zespół może liczyć maksymalnie do 15 osób),
3. dzieci z klas VII – VIII szkół podstawowych (zespół może liczyć maksymalnie do 15 osób),
- każdy z zespołów prezentuje dwie pieśni patriotyczne bez względu na okres historyczny, do którego nawiązują,
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia zespołu do 10 listopada 2022r. Adres mailowy organizatora – ckpbylesna@qo9gmebail.comjaf. (ckrd+jplesnew/tna@gmaiwe0l.co/d/eml6h)
- każda placówka może wystawić jeden zespół w danej kategorii.
- w zespole winny uczestniczyć osoby mieszczące się w podanym przedziale wiekowym (klasy).

6. Komisja konkursowa i ocena:
- organizator powołuje niezależny skład jury,
- komisja obraduje w trybie tajnym,
- werdykt komisji uznaje się za ostateczny,
- jury oceniać będzie wystąpienia wg kategorii:
a) właściwy dobór repertuaru,
b) interpretacja utworów,
c) walory wokalne występujących,
d) poziom gry na instrumentach muzycznych*
e) ogólny wyraz artystyczny zespołu.

* Wykorzystanie instrumentów muzycznych w formie akompaniamentu będzie premiowane i jest dobrowolne, z tym że nieumiejętność gry na instrumentach może zaważyć o niższej ocenie występów. Organizatorzy dopuszczają podkłady w postaci muzyki mechanicznej lub w wykonaniu nauczyciela/osoby dorosłej - taki akompaniament nie będzie premiowany.

7. Wyróżnienia i nagrody:
- dla laureatów konkursu przewiduje się nagrody finansowe (czeki),
- wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wręczenia nagród specjalnych.

8. Postanowienia końcowe:
- udział w konkursie jest nieodpłatny,
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- organizator zapewnia nagłośnienie i dekorację,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagranych podkładów muzycznych,
- organizator przyjmuje podkłady muzyczne na nośnikach USB (dopuszcza się wykorzystanie własnego sprzętu do odtwarzania audio, np. komputer, radiomagnetofon).
- wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z opiekunami bądź kierownikami wykonawców,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Domu Kultury w Janowicach i w jego obrębie,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji w mediach (strona internetowa gminy Pleśna, pismo samorządowe „Pogórze”, Facebook CK Pleśna),
- podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
- sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

9. Kontakt z organizatorem:
Centrum Kultury w Pleśnej
Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny "Relaks" w Łowczówku
ckplesna@dqm0ygma57uc3il.com
tel. 693 661 126

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 10.11.2022 na adres ckplesna@gmail.com)